donderdag 22 september 2011

Voor een toekomstbestendige FNV!

Voor een toekomstbestendige vakbeweging!

Geachte leden van de federatieraad,

Met veel treurnis hebben wij de afgelopen periode gezien dat de vakbeweging verscheurd wordt. Met deze brief willen wij als jongeren (en symphatisanten) laten zien dat wij het van het grootste belang vinden dat de vakbeweging een moderniseringsslag maakt, zodat er in onze toekomst een sterke en moderne vakbeweging zal blijven bestaan.

De vakbeweging kent een lange traditie en het einde van de vakbeweging wordt weliswaar zowat ieder decennium voorspeld. Dat de vakbond desondanks nog steeds in leven is, betekent niet dat de vakbond in ongewijzigde vorm verder moet. Wij vinden dat de huidige beslis- en organisatiestructuur niet meer voldoen aan wat onze leden en de moderne samenleving van ons verwachten. Wij roepen de vakbeweging op om (vooral in deze tijden) eenheid te laten zien. Jong en oud samen. Nu en in de toekomst.

De vakbond lijkt met zijn oudere leden vooral oude gedachten te verwoorden. Deze oude gedachten zijn een rem op vooruitgang, zowel wat betreft interne verandering als op sociaal economisch gebied.

Naar onze mening dient de commissie van goede diensten oog te hebben voor de ontwikkelingen buiten de deur. Hoe organiseren werknemers zich vandaag de dag? Hoe organiseren werknemers vandaag de dag hun werk? Welke rol verwachten ze, werkend in de meest uiteenlopende beroepen en sectoren, daarbij van de FNV? Doet de FNV recht aan het individuele lid en aan het collectief waarin hij of zij zich bevindt?
Houdt de FNV in haar organisatie rekening met demografische ontwikkelingen (en de gevolgen daarvan) van de afgelopen 50 jaar? Is de FNV wel bestuurbaar met 19 partijen die de dienst uitmaken? Is de huidige werkwijze waarop de FNV is georganiseerd wel de meest effectieve en efficiënte? Is de democratie binnen de FNV direct genoeg? Hoe verklein je het gat tussen leden en kaderleden op bedrijven en de top van de vakbeweging? Is de doorstroom van werknemers in de eigen werkorganisatie voldoende? 
In hoeverre maakt de FNV zich hard voor nieuw sociaal economisch beleid dat past bij deze tijd en de toekomstige samenleving? Nemen wij het verwijt van bepaalde partijen serieus dat de FNV enkel opkomt voor ouderen? Wat verwacht Nederland van een moderne, sterke vakbeweging?
Dat zijn een aantal van de vragen waar de commissie van goede diensten zich mee bezig zal moeten houden. Vragen ook, waarmee jongere generaties met een vakbondshart kampen.

Naast de reeds geformuleerde vragen, zouden wij een extra opdracht willen formuleren:
De commissie dient te onderzoeken (door mede een antwoord te geven op bovenstaande vragen) hoe de FNV op termijn jongeren weet te boeien en binden aan haar organisatie.
Wij zouden deze opdracht graag aanvullend geformuleerd zien naast de andere opdrachten die de commissie mee heeft gekregen. Daarnaast zien wij graag een antwoord van de commissie tegemoet op de vragen in deze brief gesteld. Wij achten het daarnaast noodzakelijk, dat deze commissie voor een belangrijk deel zal bestaan uit jongeren, dat wil zeggen 20’ers en 30’ers. Zo kan de commissie een kloppend en gedegen advies geven over hoe de vakbond een moderne en toekomstbestendige organisatie kan blijven.

Wij gaan ervan uit dat u ons verzoek serieus neemt. De vakbeweging van de toekomst is niet de vakbeweging van de mensen die met pensioen gaan binnenkort. Die is van de generatie die nog 30 tot 40 jaar op de arbeidsmarkt zal zijn.

Wij wensen u in ieder geval ontzetten veel sterkte en wijsheid toe de komende tijd.
Hoogachtend,
(proud te be FNV)

Jeroen de Glas
Judith Ploegman
Jamila Aanzi
Reinier Stroo
Aldert Boonen
Jan Kouwenberg
Sander Wesdorp
Vincent Bontrop
e.a.Deze brief is ondertekend door een aantal jonge FNVers en verstuurd aan de Federatieraad van de FNV. Maar: Vind jij invloed van jongeren belangrijk binnen de FNV, onderteken dan deze oproep (eventueel met toelichting) in de comments/reactie! (de federatieraad heeft deze link ook)

25 opmerkingen:

 1. Eef Meijerink
  Adviseur medezeggenschap
  FNV Bondgenoten

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik had bij het lezen van deze brief in ene een schokkende flash back. En inderdaad ik vond hem terug in de krochten van het internet. Een ingezonden stuk uit 2002(!) Nog steeds overanderd actueel helaas. Behalve wellicht de zin "de betaalbaarheid van de huidige pensioenregelingen ..... punten die bij de bonden te laag op de agenda staan doordat de oude garde de koers bepaalt"

  Zie hier:
  http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2788346/2002/12/10/Vakbeweging-desnoods-geforceerd-verjongen.dhtml

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Van vóór 1990? Wel je jezelf en je bond opnieuw durven uitvinden, ljkt me.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoop dat aan deze oproep gehoord wordt gegeven. Noodzakelijk voor voortbestaan FNV.


  Juliëtte Bindenga

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Jan Mekkes

  Kaderlid FNV Bondgenoten,
  Lid OR Bus Arriva

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Graag steun ik dit initiatief in woorden en daden!
  Gertjan Tommel
  Lid FNV Bondgenoten
  Lid Abvakabo FNV

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Uit de wijze waarop de FNV en de FNV bonden hebben gehandeld tijdens de pensioendiscusie kan naar mijn mening het volgende geconcludeerd: er moet één FNV komen en het polderen moet worden beëindigd: de bond moet zoveel mogelijk de organizing-methode gebruiken.Naar mijn mening moeten dit de uitgangspunten zijn van de discussie over de toekomst van de FNV. Ik had verwacht dat jongeren ook concrete zaken zouden voorstellen en niet voornamelijk vragen formuleren en vage termen als "moderniserinsslag" gebruiken.

  Wil Driessen
  lid FNV Bondgenoten

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Thijs Struijk
  Groenegeneratie.nl

  Duidelijk verhaal, als je een gat laat vallen vult iemand anders deze uiteindelijk op.
  Verbindingen tussen generaties slaan is van belang om een samenleving, een samenleving te kunnen noemen. Goed initiatief. Ik hoop dat er veel steun voor deze oproep mag komen!

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Goed initiatief. Geeft mij een goed FNV gevoel.
  Etienne Haneveld
  Lid FNV Bondgenoten
  Lid FNV Sport
  Lid Abvakabo FNV

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Matthijs Roosdom
  Kaderlid FNV Bondgenoten
  Secretaris OR Sensata Technologies Holland

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Leuk dat er nog brieven zijn.
  Keimpe Schilstra (1965)
  Lid FNV ZZP

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Goede actie.
  Susan Eijgermans
  Abvakabo FNV

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Mooie actie! Laat de babyboombobo's maar weten dat er meer onder de zon is dan het pensioen.

  Teun Hofmeijer
  Bestuur CODE 2.0, Beroepsverening Opbouwwerk en Wijkontwikkeling (en tevens 'jonge' werknemer)

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Goede actie

  Jeroen Gabriels
  Lid FNVhoreca

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Prachtige brief, prachtige oproep!!!

  De verdeeldheid die nu rondom het pensioenakkoord is ontstaan, komt hoofdzakelijk voort uit bondsraadsleden die de wereld om hen heen wantrouwend bekijken. Die over het algemeen zelf al gepensioneerd zijn en het eigen vakbondswerk zien als voortzetting op hun werkzame leven. Als bondsraadslid kunnen ze uitblinken, krijgen ze waardering. Dat zijn misschien zaken die ze in hun werkzame leven hebben gemist.

  Wat de reden er ook van is, het mag en moet geen cruciale discussies gijzelen. Het mag en moet de overeenkomsten tussen de FNV-bonden en andere bonden niet marginaliseren en de sfeer verzieken. Verschil van inzicht mag, maar wel met respect voor elkaar. De overeenkomsten zijn uiteindelijk vele malen groter dan de verschillen. Dat mag en dat moet iedereen voor ogen houden!

  Jongeren hebben de toekomst en jongeren moeten een stootblok kunnen vormen binnen de verstarde structuren. Ze moeten een vuist kunnen maken om ook hun belangen op de agenda te krijgen en daarbij zelf invloed kunnen uitoefenen. Zij moeten de middelen krijgen om op een positief opbouwende wijze de bondsorganen te vernieuwen.

  Ik juich om voorgaande redenen van ganser harte toe dat jongeren de toekomst van de bond onderzoeken en zij daartoe de middelen krijgen die ze daarbij en daarvoor nodig hebben. Onderschrijf de brief en kijk uit naar de uitkomst ervan!

  Met vriendelijke groet,

  Erik Manders

  (jong) Kaderlid FNV Bondgenoten

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Het doet me goed om bovenstaande reacties te lezen en de, vrijwel louter positieve, opmerkingen van collega's en leden te horen. Dat betekent in ieder geval dat het gevoel 'dat er iets moet veranderen' breder lijkt te leven.

  Wat mij opvalt in discussies met (kader)leden die al lang als vrijwilliger voor een FNV-bond werkzaam zijn is dat er vaak wordt gezegd 'waarom komen de jongeren niet naar onze vergaderingen en nemen ze geen plaats in (sector)besturen en andere bestaande organen? Ze hebben de kans maar komen gewoon niet'!

  Mijn tegenvraag is dan direct: zijn de bestaande structuren en overlegorganen nog wel van deze tijd.....? Wat mij betreft zijn de bestaande (verouderde) structuren binnen de FNV-bonden een belangrijke oorzaak van wat we de afgelopen weken gezien hebben.

  Hoe dan ook: op een naar een toekomstbestendige FNV, voor iederéén!

  Sander Wesdorp
  Bestuurder bij Abvakabo FNV

  BeantwoordenVerwijderen
 18. Naar mijn mening is het doel goed, echter het concept moet bijgeschaafd en stabiel worden. Leeftijd en passie spelen hierin een belangrijke rol en wordt nu gedomineerd door de KVP Drees Generatie.

  De wereld is harder, sneller en meer ontwikkeld dan deze generatie bij kan houden. Een actieve rol van jongeren is nodig om te komen tot een actueel en sterk beleid. Samen moeten we strakke kaders ontwikkelen en het gezamelijke doel blijven ontwikkelen en versterken.

  Ook ik ben, op zijn zachts uitgedrukt, ontsteld over het besluit maar neemt niet weg dat het gemaakt moest worden. Het is een absolute noodzaak en is nu eenmaal genomen. Je mag hier stil blijven staan, gaan zitten en brullen over hetgeen is besloten, of je kiest om het besluit te accepteren en handel hiernaar. De beer is geschoten, de kogel is door de kerk en de ontwikkelingen gaan door.

  Sterker nog, de waarheid is dat de leeftijd feitelijk per omgaande in had moeten gaan om de rekening eerlijk te verdelen tussen jong en oud. En juist dit is, naar mijn mening, de grote diversiteit binnen de bond en accentueert de noodzaak om meer geluid van de jonge generatie te laten horen. Wij zijn inmiddels 'de toekomst' en iedereen heeft de mogelijkheid om hier in een actieve bijdrage te leveren, de regie in handen te nemen en ontwikkelingen naar zijn hand te zetten.

  Met vriendelijke groet,

  Vincent van Deurzen

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Prima initiatief. Een toekomstbestendige FNV kun je niet inrichten als je de jongeren er niet nadrukkelijk bij betrekt. Jongeren deel laten nemen aan de huidige bestaande overlegstructuren en culturen laat jongeren toch keihard/gillend weglopen!?

  Marthy Schuurman

  BeantwoordenVerwijderen
 20. Eens!

  Marleen den Hartog (FNV Bondgenoten)

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Hier kan ik volledig achterstaan. Bondsraadslid FNV Bouw

  BeantwoordenVerwijderen
 22. Graag steun ik dit initiatief.

  Met vriendelijke groet,

  Marieke ter Ellen
  (jong) lid FNV Bondgenoten

  BeantwoordenVerwijderen
 23. Helemaal mee eens, ik steun dit initiatief

  Ary

  BeantwoordenVerwijderen